Jak odzyskać pieniądze za ubezpieczenie kredytu?

02 listopada
16:00 2015

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu mamy możliwość odzyskania kwoty wydanej na składkę ubezpieczeniową. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby dostać zwrot.

Każde ubezpieczenie, które jest związane z kredytem, stanowi jedno z zabezpieczeń jego spłaty. Ubezpieczyciel oblicza składkę za okres swojej odpowiedzialności. W przypadku, gdy polisa obejmuje czas przewidywany na spłatę kredytu, określony w umowie, to przez cały ten czas towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje ochronę i wypłatę odszkodowania i w związku z tym pobiera określoną składkę.

Ubezpieczenie a wcześniejsza spłata kredytu

W przypadku całkowitej, wcześniejszej spłaty kredytu nie ma konieczności dalszego utrzymywania ubezpieczenia. Jednocześnie ubezpieczyciel po spłacie kredytu nie ponosi dalszej odpowiedzialności za zobowiązanie, ponieważ ono przestaje istnieć. W sytuacji, gdy składka za ubezpieczenie była pobrana za cały okres z góry, kredytobiorca ma prawo domagać się zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku problemów ze zwrotem składki, na towarzystwo ubezpieczeniowe można złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Biuro Rzecznika udziela porad w sprawach ubezpieczeń pod numerem telefonu (22) 333 73 28.

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia?

O zwrot ubezpieczenia kredytu możemy ubiegać się, gdy:

  • spłacimy wcześniej kredyt,;
  • rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej. Każdy kredytobiorca ma do tego prawo w każdej chwili spłacania kredytu i zazwyczaj ta rezygnacja następuje z końcem danego miesiąca. Kredytobiorca musi jedynie złożyć pisemne powiadomienie o rezygnacji, nie musi też samemu informować o tym fakcie banku. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca nadpłaconą kwotę ubezpieczenia bankowi, a bank kredytobiorcy,
  • wypowiadamy umowę kredytu, wtedy również mamy prawo do odzyskania zapłaconej składki na ubezpieczenie.

Kiedy starać się o zwrot składki ubezpieczeniowej?

Warunkiem uzyskania zwrotu z ubezpieczenia jest zgłoszenie tego faktu przed końcem okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wszystkie informacje na temat opłaconych polis kredytowych są zawarte w warunkach umowy ubezpieczenia lub bezpośrednio u ubezpieczyciela. W przypadku, gdy np. nasz kredyt jest ubezpieczony na 4 lata, ale po roku wypowiadamy umowę zobowiązania, możemy starać się o zwrot składki jeszcze za 3 lata.

Pamiętajmy jednak, iż roszczenie o zwrot składki ubezpieczeniowej przedawnia się z upływem 3 lat. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa była rozliczana w systemie miesięcznym i dokonano wcześniejszej spłaty kredytu, bank również powinien dokonać odpowiedniego rozliczenia.